Pou de Roca Roja

Es troba a sobre del sot de la Pomereta, a llevant de Roca Roja (41º 45’ 287 – 002º 20’ 572 – 1244).

Es tracta d’un pou excavat a la roca, d’una profunditat de 4 m i un diàmetre aproximat de 10 m. Tot i que la seva planta és força irregular, es podria considerar que té forma rectangular amb unes mides en direcció N-S de 6 m. En aquest cas no s’evidencien restes de cap mur de pedra seca i la banda nord-est, la part més baixa del pou, està feta mitjançant l’acumulació de les pedres i la terra extretes en el moment de construir el pou.

Pous del sot dels Avets

Segon pou del sot dels Avets
Segon pou del sot dels Avets

Es troben al sud-oest i l’oest de la Casanova de Vallfornès respectivament, en els punts 41º 45’ 088 – 002º 19’ 823 – 1191 i 41º 45’ 179 – 002º 19’ 830 – 1186.

El primer, que es troba just a sota de la pista que baixa a Vallfornès, té una profunditat de 7 m i un diàmetre de 10 m. Està excavat a la pedra i presenta una petita zona de mur a l’est (a la part més baixa). Cal remarcar que dos grans faig han crescut a la banda sud i oest.

El segon fa 7 m de profunditat i 12 m d’ample. Tota la paret de la banda sud-oest, la més baixa, està feta amb pedra seca, fet que li dóna una gran espectacularitat. Al seu interior hi ha crescut dos grèvols.

 

 

Pous de la Casanova del Bellit

Pou a l'est de la Casanova del Bellit
Pou a l'est de la Casanova del Bellit

Al voltant de la Casanova del Bellit hi ha tres pous de neu o congestes.

El primer d’ells es troba a 150 m a l’oest de la casa. Tot i tenir una forma arrodonida, en realitat és força irregular i té uns 8 m de diàmetre. Està excavat a la pedra i té 3 o 4 metres de profunditat (actualment està completament embardissat). Al seu interior hi ha un grèvol, fet que ha donat lloc a què algunes persones el coneguin amb aquest nom. Es troba en el punt 41º 45’ 318 – 002º 19’ 520 – 1194.

Els altres dos es troben sobre el cingle emboscat que s’aboca al torrent dels Avellaners (al sud o sud-est de la Casanova).

El primer es troba al punt 41º 45’ 308 – 002º 19’ 715 – 1184. Fa uns 9 m de diàmetre i té una profunditat de 7 m. A la banda nord s’hi va construir un mur de pedra per aixecar el pou. Al costat est també hi ha una paret de pedra i un tros de mur, mentre a la banda oest el mur ha estat excavat a la roca mare.

El segon es troba al costat mateix de l’anterior, una mica més avall, cap al nord-est (41º 45’ 322 – 002º 19 766 – 1158). La seva planta, tot i ser irregular, tendeix a ser quadrangular, amb 8 m de llargada per 6 m d’amplada i una profunditat de 5 m. A la banda oest hi ha un mur de pedra per elevar el llavi inferior de la cavitat excavada a la roca natural.

Pous del pla dels Pous

El pla dels Pous es troba poc abans d’arribar a Pedres Blanques a l’inici d’una pista que baixa cap a l’artiga de Fondrats (41º 45’ 640 – 002º 19’ 737 – 1222 i 41º 45’ 685 – 002º 19’ 687 – 1210).

Tots dos tenen formes arrodonides però força irregulars i en direcció nord-sud, el primer fa 14 m mentre el segon en fa 11.

Actualment es troben pràcticament coberts per la vegetació, fet que en fa difícil una descripció més acurada. Val la pena indicar que, en ambdós casos, es veu clarament el procés de construcció d’aquestes estructures: aprofitant un desnivell natural, s’excavava un forat en la roca mare i, amb les pedres que en sortien, s’aixecava a la part més baixa un mur que acabava de tancar el conjunt.

Les fonts consultades diuen que el segon pou té una “(…) escletxa natural de la roca que surt a uns 3 o 4 metres avall del talús de contenció, a manera de sortida” (Pere Bascones) o que “Una obertura en la diàclasi natural fa pensar en una possible entrada d’aigua i una canalització, que pot fer uns 3 m de llargada i que s’utilitzaria en algun moment del processament i gestió de la neu” (mapa DiBa). Nosaltres no ho hem aconseguit veure per la gran quantitat de vegetació que hi ha.

Pous de la Barraca del Sord

Pou de la Barraca del Sord
Pou de la Barraca del Sord

Es troben al nord del Puig Drau, al bac del Vilar (41º 46’ 021 – 002º 20’ 788 – 1240).

El mapa de l’editorial Alpina dibuixa dos pictogrames corresponents a pous de neu en aquest indret, però nosaltres vàrem saber que hi havia un pou aquí gràcies a en Ramon del Boscàs, que ens va parlar d’un únic pou.

El primer pou és a tocar mateix de la barraca del Sord (vegeu pàgina 101), arran de pista. Presenta un clot molt poc definit i podria ser que fos esbotzat en el moment de construir la pista de desembosc. De tota manera, tenim seriosos dubtes que es tracti d’un autèntic pou.

Del que no hi ha cap dubte és del que hi ha una mica més a llevant i per sobre de la pista (vegeu les coordenades més amunt). Aquest pou té forma ovalada i fa 6,40 m de diàmetre en el punt més ample i 4,20 en el més estret. Les seves parets són totes fetes amb pedra seca i la de la banda sud presenta tres nivells constructius clarament diferenciats i uns forats per suportar els empostissats que permetien la càrrega i descàrrega del pou. Aquesta paret conserva la màxima profunditat del pou: 6,5 metres.

Les parets que conformen el pou estan fets amb un doble mur, un interior i l’altre exterior.

La Casa de la Neu

Casa de la Neu
Casa de la Neu

Entre el collet Terrús i el pla del Clot es troben les restes de diferents congestes per conservar la neu. Segons l’inventari de pous del Vallès Oriental,[1] al coll Terrús hi havia hagut també les restes d’una bassa i de la Caseta de la Neu, de la qual en queden només els basaments dels murs i el topònim com a únics records.

Avui dia, de la casa només en queden els fonaments, que delimiten un espai construït de 17 m de llarg per 9 m d’ample, fet amb murs de 60 cm fets amb pedra i fang, amb un vall al costat.

*. La primera referència que n’hem trobat ens remunta a 1734[2] i després al 1760. Més tard, una llibreta de compliment pasqual de 1835 diu: “Casa de la neu orde del Gover[n] de serrarse y acollirse la família en la casa de la Parera”.[3]

 


[2] ABEV, la Móra, Sant Cebrià, R/3.

[3] ABEV, La Móra, Sant Cebrià, E/1.

Pou Nou i Pou Vell

El Pou Velles troba al nord-oest del turó del Pou Vell (41º 46’ 337 – 002º 20’ 141 – 1200).

Té una planta irregular de 10 m x 6 m i està construït aprofitant una canal natural on es va construir un ampli mur de pedra seca del qual es conserva fins a 1,70 m d’altura a la part més baixa.

Pou Vell
Pou Vell

El Pou Nou es troba al nord del cim del Pou Nou (41º 46’ 088 – 002º 20’ 285 – 1231).

Es va construir aprofitant un clot excavat en un relleix de la muntanya i acabat de tancar amb un petit mur pràcticament inapreciable avui dia. Fa 10 m d’ample per 8 m de llarg i es conserva fins a una l’alçada de 3 m.  A simple vista sembla un clot natural. Es tracta, per tant, més d’una congesta que no d’un autèntic pou.

 

Pous de neu de Coll Formic

Es tracta d’un  conjunt de tres pous situats al vessant nord del turó de Coll Formic.

El primer es troba sobre la font de Coll Formic (41º 48’ 068 – 002º 20’ 752 – 1112). Fa sis metres de diàmetre, tot i que la seva forma és força irregular i 8 m d’altura. Està construït aprofitant un cingle rocós, de manera que les seves parets són en part la roca mare i en part una construcció de pedra seca (que segurament es va extreure del fons del pou i es va aprofitar per fer-ne els murs que el delimiten).

El segon està a llevant del collet de les Bigues, gairebé dalt de la carena, però al vessant nord (41º 48’ 072 – 002º 20’ 298 – 1229). Aquest té una forma cilíndrica pràcticament perfecta, construïda en pedra seca. Fa sis metres de diàmetre i uns set de profunditat.

El tercer pou és a escassos metres al nord-oest del turó de Coll Formic (41º 47’ 969 – 002º 20º 510 – 1266). També està construït íntegrament en pedra seca i té una forma més o menys arrodonida. Fa 7 metres de diàmetre  i uns 6 d’altura a la part més alta. A la banda nord i oest s’han produït un parell d’esllavissades que posen en perill aquest pou.

Pou de la roca d'Alarit

Es troba al sud-oest de la roca d’Alarit (41º 47’ 346 – 002º 20’ 029 – 1132).

Està construït aprofitant un desnivell natural del terreny, que segurament va ser atalussat. Per això la seva paret sud és el mur de pedra natural, mentre la resta correspon a un mur de pedra seca. Té un diàmetre de 7,5 m i la part més alta fa 5 m.

Poua de Puig-antic

Poua de Puig-antic
Poua de Puig-antic

Es troba a la riba dreta del torrent de Santa Coloma, a l’est de la masia de Puig-antic (41º 48’ 327 – 002º 10’ 184 – 787).

Actualment només se’n conserva la meitat sud. Amb tot, es pot apreciar la seva forma i el seu perímetre arrodonit, de 9 m de diàmetre. Els murs són fets amb pedra seca i a la banda sud arriben fins als 4,50 m. La seva alçada va disminuint cap al nord. No sembla que hagués tingut cap tipus de coberta permanent.

Un centenar de metres més amunt del torrent, però a la riba esquerra (41º 48’ 353 – 002º 10’ 225 – 802), hi ha una font, que alguns anomenen font de Puig-antic. Aquesta font regava uns petits hortes que encara avui dia s’intueixen al costat del torrent. El llit d’aquest curs hídric, pedregós i força llis, podria haver servit per retenir l’aigua per empouar-ne el glaç. També podria ser que s’utilitzés per aquesta finalitat l’aigua que rajava de la font, tot i que el torrent de Santa Coloma té prou conca com per no necessitar cap aportació extra.